WordPress website laten maken

Website voor starterWebsite voor MKB
NIEUWE-WEBSITE-LATEN-MAKEN
Wij vertalen jouw bedrijf naar een professionele website. Gemaakt in WordPress, volledig responsief, snelle laadtijd en schone codering.
Een hoger niveau van sales bereiken? Wij maken voor jouw bedrijf een professionele webshop inclusief maatwerk design, iDeal, SSL etc.

Een hogere positie in Google.

Ik zoek een SEO specialist
SEO specialist
Met een SEO specialist bereik je een betere organische positie. Een SEA specialist helpt bij het opzetten van betaalde advertenties in Google.
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom ons bedrijf en het platform WordPress.

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Blue Nine (hierna te noemen “Blue Nine”), een onderneming met adres Planetenbaan 60, Maarssen. Blue Nine is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77066413.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Blue Nine voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht. 
Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Blue Nine en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Blue Nine voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht. 
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Blue Nine en de Wederpartij.
Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst. 

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Blue Nine en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Blue Nine, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. 

Offertes en/of aanbiedingen

1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Blue Nine tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Alle offertes en/of aanbiedingen van Blue Nine zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
3. Blue Nine kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is Blue Nine daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Blue Nine anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van Blue Nine.
2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Blue Nine is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
3. Op het moment dat Blue Nine van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Blue Nine feitelijk begint met de uitvoering. 
4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt door Blue Nine naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Blue Nine bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. Blue Nine is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wijzigingen en meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Blue Nine de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Blue Nine zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Blue Nine de Wederpartij hierover van te voren in.
4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Blue Nine daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Blue Nine proberen te trachten - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen.
5. Blue Nine zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Blue Nine kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur waarvan Blue Nine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Blue Nine toegang en alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor (het gebruik van) het apparatuur en programmatuur in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. 
3. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 
4. Blue Nine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Blue Nine is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Blue Nine kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.
6. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Blue Nine onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
7. Indien door Blue Nine of door Blue Nine ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Blue Nine het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Hostingprovider 

1. Blue Nine heeft geen eigen hosting tot beschikking. Blue Nine schakelt voor de hosting een derde-partij in. Blue Nine fungeert hier in de hoedanigheid als reseller. 
2. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingsprovider. Blue Nine verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.
3. Blue Nine is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Blue Nine ingeschakelde derden.
4. Blue Nine is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door Blue Nine ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Inhoud

1. Blue Nine is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts van de Wederpartij.
2. Blue Nine heeft het recht de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
a. een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud; 
b. discrimineert;
c. illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;
d. in strijd is met wetgeving;
e. gehackt is of wordt gehackt.
3. Blue Nine is nooit aansprakelijk voor de schade doordat de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij Blue Nine op de hoogte was van deze inhoud.

Malware en/of virussen

1. De Wederpartij plaatst geen malware en/of virussen op zijn website, applicatie of ander materiaal en/of accounts welke schade kunnen toebrengen.
2. Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accounts heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.
3. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accounts plaatst, heeft Blue Nine het recht de Overeenkomst te beëindigen en de hetgeen met de malware en/of virus buiten werking te stellen.

Domeinnaamregistratie

1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Blue Nine is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
2. De domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
3. De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
4. Blue Nine is nooit aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van het domein en de domeinnaam.

Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Blue Nine aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Blue Nine.
4. Van alle bijkomende kosten zal Blue Nine tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
5. Indien Blue Nine bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Blue Nine gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
6. In het geval Blue Nine voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Blue Nine rustende verplichting ingevolge de wet;
b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
c. Blue Nine alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
d. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Blue Nine aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
2. Blue Nine zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen. 
3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
4. Hosting dient te allen tijde vooraf te worden betaald voor een periode van een jaar.
5. De factuur voor domeinnaamregistratie dient te worden voldaan alvorens de domeinnaamregistratie. 
6. Blue Nine en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
8. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
9. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
10. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
11. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
12. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Blue Nine recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €60 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
13. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Blue Nine en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Blue Nine onmiddellijk opeisbaar.
14. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij. 

Klachten

1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord. 
2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Blue Nine gemeld te worden.
3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Blue Nine binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Leveringstermijn

1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2. Blue Nine is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Blue Nine.
3. Indien Blue Nine gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Blue Nine heeft verstrekt. 

4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat Blue Nine na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Blue Nine een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. 

5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Blue Nine zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Blue Nine binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Onderhoud

1. Na de oplevering en acceptatie door de Wederpartij, kan de Wederpartij een onderhouds- en/of hostingsovereenkomst afsluiten. Blue Nine zal hiervoor aparte prijzen en/of tarieven hanteren.
2. Zowel de Wederpartij als Blue Nine hebben het recht de onderhouds- en/of hostingsovereenkomst op te zeggen. De onderhouds- en/of hostingsovereenkomst is jaarlijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en dient schriftelijk te geschieden.
3. De kosten in verband met een dergelijke overeenkomst dienen steeds voor één jaar vooruit betaald te worden. 


Overmacht en onvoorziene omstandigheden

1. Een tekortkoming kan niet aan Blue Nine of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Blue Nine geen invloed kan uitoefenen en waardoor Blue Nine niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Onder overmacht van Blue Nine wordt in ieder geval verstaan: 
a. stakingen;
b. storingen in het verkeer;
c. overheidsmaatregelen die Blue Nine verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
d. relletjes, oproer, oorlog;
e. verkeersbelemmeringen;
f. gebrek aan arbeidskrachten;
g. extreme weersomstandigheden;
h. brand; 
i. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
j. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Blue Nine in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen. 
2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. 
3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van: 
a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij; 
b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
c. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij. 
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Blue Nine op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Blue Nine de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Blue Nine behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

1. Blue Nine is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Blue Nine, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Blue Nine uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Blue Nine aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Blue Nine toegerekend kunnen worden; of
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
3. Blue Nine is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Blue Nine gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
4. Blue Nine is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
5. Blue Nine is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Blue Nine voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Blue Nine is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
7. Blue Nine is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Blue Nine, de Wederpartij of derden.

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Blue Nine gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Blue Nine zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Blue Nine niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
3. Onverminderd het vorengaande is Blue Nine bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Blue Nine voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Blue Nine of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht. 
2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Blue Nine,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, programmatuur, apparatuur, documentatie, adviezen, rapporten, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Blue Nine of diens licentiegevers. 

2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend. 
3. De Wederpartij heeft een geheimhoudingsplicht, en is gehouden om vertrouwelijk om te gaan, met betrekking tot ter beschikking gesteld IE Materiaal, gezien dit vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Blue Nine of diens licentiegevers bevat.
4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Nine.
5. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen. 

6. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Blue Nine. 
7. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €250 per inbreuk makende handeling betalen aan Blue Nine, onverminderd het recht van Blue Nine om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
8. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Blue Nine voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt. 
9. Blue Nine draagt zorg voor reserve kopieën van e-mails, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de websites van Blue Nine en/of anders overeengekomen. Echter, Blue Nine draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Wederpartij dient belangrijke informatie tevens zelf te waarborgen.
10. Al het door Blue Nine ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Blue Nine voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.


Privacy

1. Blue Nine respecteert de privacy van de Wederpartij. Blue Nine behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Blue Nine passende beveiligingsmaatregelen. 
2. Blue Nine gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Blue Nine.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Blue Nine en/of jegens de door Blue Nine eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Blue Nine en/of de door Blue Nine eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Blue Nine te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
2. Blue Nine is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. 

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2. De administratie van Blue Nine geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Blue Nine zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Blue Nine is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze


1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Blue Nine en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland.


Blue Nine